Main Content RSS Feed

Ukraine Ukraine. Presidential Election 2010

Election data (district level – .xls)

Election data of the second round of Elections (district level – .xls)

First Round

Yanukovich Tymoshenko Tihipko Yatsenyuk Yushchenko
Total 35.3 25.0 13.1 7.0 5.5
Crimea 61.1 12.0 11.0 2.6 1.3
Vinnytsia region 15.0 46.9 11.2 9.5 2.9
Volyn region 9.6 53.8 10.2 5.4 4.5
Dnipropetrovsk region 41.7 14.8 22.5 6.5 1.2
Donetsk region 76.0 4.3 7.2 2.8 0.7
Zhytomyr region 24.3 32.6 13.5 8.4 2.8
Zakarpats`ka region 29.7 26.2 10.0 10.2 5.9
Zaporizhzhia region 50.8 12.3 17.7 5.1 1.1
Ivano-Frankivsk region 5.1 39.0 4.4 13.8 25.1
Kyiv region 15.5 42.3 15.4 8.8 3.0
Kirovohrad region 26.7 34.6 14.5 5.8 1.6
Luhansk region 71.1 6.5 9.5 2.4 0.7
Lviv region 5.7 34.7 4.8 11.0 30.8
Mykolaiv region 51.3 13.5 13.4 5.5 1.5
Odesa region 51.1 10.2 21.1 4.0 1.5
Poltava region 25.3 32.0 12.3 9.1 3.1
Rivne region 12.5 43.9 10.7 7.0 7.3
Sumy region 18.7 36.8 14.5 7.1 4.3
Ternopil region 9.8 35.7 4.8 9.9 26.4
Kharkiv region 50.2 10.7 18.8 5.9 1.5
Kherson region 40.4 19.3 15.5 5.9 1.9
Khmelnyts region 15.2 40.1 13.2 11.5 3.3
Cherkasy region 17.4 41.2 12.9 7.0 3.4
Chernivtsi region 19.1 32.3 8.9 19.3 7.9
Chernihiv region 19.5 42.7 13.4 5.5 2.1
Kyiv 15.9 35.7 19.0 8.7 3.8
Sevastopol 56.1 6.5 15.1 2.0 0.7

Simonenko Lytvyn Tyahnybok Hrytsenko Against all
Total 3.6 2.4 1.4 1.2 2.2
Crimea 4.5 1.2 0.3 0.4 1.8
Vinnytsia region 3.1 2.6 1.3 1.3 2.3
Volyn region 2.3 4.3 3.3 1.0 1.7
Dnipropetrovsk region 4.7 1.4 0.7 1.2 2.4
Donetsk region 4.1 0.6 0.2 0.4 1.5
Zhytomyr region 3.5 7.0 1.0 0.9 2.2
Zakarpats`ka region 1.1 3.3 1.0 1.2 2.6
Zaporizhzhia region 5.0 1.3 0.5 0.7 2.1
Ivano-Frankivsk region 0.6 1.1 5.0 1.0 1.8
Kyiv region 2.0 3.6 1.6 1.4 2.9
Kirovohrad region 4.5 4.4 0.8 1.1 2.4
Luhansk region 5.1 0.6 0.2 0.3 1.5
Lviv region 0.7 0.7 5.4 2.1 1.8
Mykolaiv region 5.4 2.9 0.6 0.7 2.1
Odesa region 2.6 2.6 0.5 0.9 1.7
Poltava region 4.9 3.7 1.2 1.1 3.1
Rivne region 1.8 7.1 2.7 1.2 2.2
Sumy region 6.0 3.9 0.8 1.4 2.8
Ternopil region 0.5 1.6 4.9 1.9 1.6
Kharkiv region 4.8 1.4 0.6 0.9 2.2
Kherson region 7.7 2.3 0.8 1.0 2.4
Khmelnyts region 2.8 4.5 1.7 1.5 1.9
Cherkasy region 3.4 3.7 1.3 3.0 2.6
Chernivtsi region 1.4 2.3 1.2 0.9 2.0
Chernihiv region 4.4 3.1 0.8 1.8 2.5
Kyiv 2.5 2.5 1.9 3.1 4.1
Sevastopol 9.8 1.5 0.3 0.5 2.4

Yanukovich Tymoshenko Against all
Total 48.95% 45.47% 4.36%
Crimea 78.24% 17.31% 3.23%
Vinnytsia region 24.26% 71.10% 3.32%
Volyn region 14.01% 81.85% 3.11%
Dnipropetrovsk region 62.70% 29.13% 6.75%
Donetsk region 90.44% 6.45% 2.26%
Zhytomyr region 36.70% 57.50% 4.53%
Zakarpats`ka region 41.55% 51.66% 4.46%
Zaporizhzhia region 71.50% 22.22% 5.07%
Ivano-Frankivsk region 7.02% 88.89% 2.84%
Kyiv region 23.61% 69.71% 5.10%
Kirovohrad region 39.61% 54.66% 4.46%
Luhansk region 88.96% 7.72% 2.34%
Lviv region 8.60% 86.20% 4.16%
Mykolaiv region 71.53% 22.95% 4.30%
Odesa region 74.14% 19.52% 4.61%
Poltava region 38.99% 54.20% 5.75%
Rivne region 18.91% 76.24% 3.65%
Sumy region 30.40% 62.89% 5.33%
Ternopil region 7.92% 88.39% 2.83%
Kharkiv region 71.35% 22.43% 5.12%
Kherson region 59.98% 33.73% 5.04%
Khmelnyts region 24.94% 69.74% 3.84%
Cherkasy region 28.84% 65.37% 4.48%
Chernivtsi region 27.64% 66.47% 4.11%
Chernihiv region 30.95% 63.63% 4.22%
Kyiv 25.72% 65.34% 8.05%
Sevastopol 84.35% 10.38% 4.35%


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment