Main Content RSS Feed

Ukraine Ukraine. Presidential Election 1994

Region First Round       Second Round  
  Kravchuk (%) Kuchma (%) Moroz (%) Lanovoi (%) Kuchma (%) Kravchuk (%)
Crimea 7.49 83.28 1.28 3.39 89.7 8.88
Vinnytsia 45.33 20.02 15.52 9.85 42.32 54.32
Volyn 69.93 5.54 7.59 10.76 13.96 83.93
Dnipropetrovsk 26.25 43.49 8.73 11.87 67.81 29.72
Donetsk 16.44 54.77 16.62 6.33 79 18.49
Zhytomyr 47.32 19.99 14.28 10.96 41.56 55.64
Zakarpattia 51.57 17.46 4.4 10.65 25.51 70.52
Zaporizhia 24.23 49.43 12.69 7.89 70.7 26.83
Ivano-Frankivsk 89.01 3.12 1.42 2.95 3.86 94.46
Kiev Region 41.92 18.82 13.91 16.89 38.38 58.31
Kirovohrad 30.54 21.31 21.53 19.21 49.72 45.71
Luhansk 9.86 54.49 25.85 4.6 88 10.11
Lviv 90.57 3.59 1.23 1.66 3.9 93.77
Mykolaiv 36.8 34.01 12.72 9.01 52.8 44.66
Odessa 23.53 42.74 14.28 11.68 66.8 29.23
Poltava 29.95 28.81 18.55 14.38 59.16 37.44
Rivne 77.26 6.11 5.19 7.09 11.04 87.25
Sumy 23.58 30.97 25.51 11.75 67.75 28.92
Ternopil 90.96 2.55 1.07 2.63 3.75 94.8
Kharkiv 24.92 34.85 22.6 9.73 71.01 25.95
Kherson 26.49 36.51 19.89 10.05 64.64 32.08
Khmelnytskyi 40.62 16.01 23.92 11.61 39.27 57.23
Cherkasy 39.73 18.3 21.22 12.86 45.72 50.78
Chernivtsi 55.66 21.14 6.62 7.54 35.27 61.84
Chernihiv 22.96 46.05 14.76 7.23 72.33 25.07
Kiev 39.21 1.84 8.39 25.51 35.58 59.14
Sevastopol 5.62 83.11 2.45 4.01 91.98 6.54
Total 38.32 31.14 13.31 9.54 52.15 45.06Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment