Main Content RSS Feed

Ukraine Ukraine. Legislative Election 1998

Regions Communist Party of Ukraine (%) People's Movement of Ukraine (Rukh) (%)? Socialist Party of Ukraine / Peasants' Party of Ukraine bloc (%) Party of Greens of Ukraine (%) People's Democratic Party of Ukraine (%) Hromada (%) Progressive Socialist Party of Ukraine (%) Social-Democratic Party (%)
Crimea 39.34 6.76 1.62 5.7 4.41 2.91 1.47 2.05
Cherkasy 18.94 7.73 25.95 4.92 5.55 1.63 4.58 3.7
Chernihiv 30.29 6 18.93 5.26 4.8 1.97 6.85 2.1
Chernivtsi 20.18 15.29 6.64 3.4 4.99 1.41 1.59 9.04
Dnipropetrovsk 25.62 5.06 3.17 4.84 3.02 35.34 1.73 2.39
Donetsk 35.45 2.19 1.78 4 3.44 2.68 4.24 1.84
Ivano-Frankivsk 2.99 27.98 2 4.19 5.1 1.53 0.57 3.97
Kharkiv 35.49 3.27 5.91 5.42 6.05 2.49 10.08 3.53
Kherson 34.34 4.81 11.23 6.5 4.42 4.94 4.13 2.59
Khmelnytskyi 21.21 8.18 21.26 4.74 6.14 1.43 2.61 3.24
Kirovohrad 29.14 4.58 17.27 4.64 5.62 6.27 3.73 3.77
Kiev 14.14 10.86 4.65 8.58 3.22 2.97 4.44 8.48
Kiev Region 20.61 8.01 16.16 6.73 5.62 1.83 5.07 3.99
Luhansk 45.97 2.21 5.2 4.73 3.23 3.79 4.41 2.41
Lviv 4.09 32.1 1.63 3.19 5.5 0.9 0.67 4.3
Mykolaiv 38.87 6.38 5.59 5.73 10.5 2.08 4.06 3.48
Odessa 28.23 4.08 7.39 10.74 3.58 1.28 2.82 3.47
Poltava 23.74 7.32 21.3 4.77 3.85 1.19 3.15 2.88
Rivne 7.55 29.28 6.53 5.65 3.79 1.54 1.21 3.6
Sevastopol 45.99 1.77 1.55 5.91 6.92 2.6 0.95 1.26
Sumy 25.43 3.53 13.04 4.27 3.53 1.57 20.89 2.54
Ternopil 2.9 28.28 2.08 4.4 4.46 1.77 0.53 3.94
Vinnytsia 24.91 4.61 19.7 4.57 12.4 2.04 3.32 1.63
Volyn 9.21 17.24 5.97 6.28 5.07 2.07 1.15 3.27
Zakarpattia 6.64 7.19 2.38 5.4 6.27 2.92 1.13 31.17
Zaporizhia 32.01 3.49 5.21 7.75 6.17 2.95 6.49 3.38
Zhytomyr 23.29 10.35 15.19 5.74 4.63 1.64 3.46 3.6
Total 24.65 9.4 8.55 5.43 5.01 4.67 4.04 4.01Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment