Main Content RSS Feed

Ukraine Ukraine. Presidential Election 1991

Region V.Grinev L.Kravchuk L.Lukianenko V.Choronovil
Crimea 9.43 56.68 1.93 8.03
Vinnytsia 1.39 72.34 3.26 18.21
Volyn 0.83 51.66 8.9 31.39
Dnipropetrovsk 3.24 69.74 2.47 18.15
Donetsk 10.98 71.47 3.11 9.59
Zhytomyr 1.12 77.59 3.3 13.97
Zakarpattia 1.32 58.03 4.98 27.58
Zaporizhia 3.87 74.73 3.07 12.98
Ivano-Frankivsk 0.56 13.7 11.81 67.1
Kiev Region 1.68 65.99 5.62 21.23
Kirovohrad 1.66 74.77 3.54 15.55
Luhansk 6.75 76.23 2.01 9.94
Lviv 0.83 11.5 4.7 75.86
Mykolaiv 5.63 72.33 2.26 15.06
Odessa 8.38 70.69 2.77 12.83
Poltava 2.46 75.05 4.21 13.63
Rivne 0.8 53.07 13.38 25.65
Sumy 2.53 72.35 3.88 14.73
Ternopil 0.43 16.79 19.6 57.45
Kharkiv 10.9 60.85 2.08 19.66
Kherson 3.27 70.23 2.23 18.13
Khmelnytskyi 1.19 75.46 3.25 15.4
Cherkasy 1.35 67.14 1.96 25.03
Chernivtsi 1.42 43.56 4.4 42.67
Chernihiv 1.46 44.15 6.69 12.34
Kiev 3.54 56.13 6.36 26.72
Sevastopol 8.38 54.68 1.8 10.93
Total 4.17 61.59 4.59 23.27Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment