Main Content RSS Feed

Ukraine Ukraine. Presidential Election 2014

  Poroshenko Tymoshenko Lyashko Gritsenko Tihipko Dobkin Rabinovich Bogomolets Symonenko Tyagnibok
Ukraine 54,7 12,81 8,32 5,48 5,23 3,03 2,25 1,91 1,51 1,16
Vinnytsia region 67,32 15,57 5,55 4,11 1,68 0,47 0,85 0,94 0,64 0,84
Volyn region 52,41 17,3 14,55 6,15 1,91 0,43 0,56 1,93 0,47 1,92
Dnipropetrovsk region 44,72 9,43 6,28 6,26 10,53 4,74 5,15 2,68 3,22 0,82
Donetsk region 36,15 7,71 2,9 4,16 19,59 6,81 5,53 2,6 4,34 0,7
Zhytomyr region 58,64 15,07 9,54 4,42 3,55 0,61 1,36 1,67 1,22 1,15
Zakarpats`ka region 62,02 12,87 7,41 4,02 3,14 2,07 1,52 1,46 0,56 1,26
Zaporizhzhia region 38,15 9,73 4,91 6,22 13,74 5,98 6,97 2,98 4,15 0,74
Ivano-Frankivsk region 65,13 14,78 9,01 4,63 0,57 0,11 0,28 1,53 0,19 1,8
Kyiv region 61,67 13,61 9,75 5,12 2,16 0,43 1,14 1,72 0,6 1,12
Kirovohrad region 50,96 16,15 11,55 5,83 4,09 1,32 2,03 1,92 1,5 1,39
Luhansk region 33,17 7,77 6,17 4,55 15,74 8,02 5,89 2,41 5,43 0,78
Lviv region 69,9 11,19 6,78 5,86 0,83 0,11 0,34 1,47 0,23 1,16
Kyiv 64,1 9,38 6,58 7 3,26 0,69 1,6 2,09 0,78 1,21
Mykolaiv region 45,97 9,74 5,22 4,14 13,11 4,31 5,49 2,53 3,72 0,83
Odesa region 41,78 9,48 3,58 2,93 18,57 3,85 6,18 2,6 3,83 0,9
Poltava region 54,55 13,95 10,64 5,52 4,26 1,38 1,92 1,98 1,39 1,23
Rivne region 55,46 16,06 13,23 5,04 2,1 0,28 0,76 2,1 0,56 1,69
Sumy region 55,4 14,34 9,33 5,69 4,18 2,01 1,81 1,6 1,64 0,95
Ternopil region 60,62 15,17 10,12 7,54 0,69 0,11 0,25 1,21 0,17 1,87
Kharkiv region 35,28 7,64 3,92 4,42 8,54 26,25 3,82 2,14 2,65 0,61
Kherson region 48,71 11,48 5,87 5,96 10,31 2,67 3,49 2,16 3,41 0,98
Khmelnyts region 56,26 16,95 11,82 4,73 2,05 0,6 0,87 1,71 0,77 1,64
Cherkasy region 54,61 14,07 11,88 9,04 2,18 0,51 1,19 1,66 0,79 1,28
Chernivtsi region 56,72 18,84 10,5 3,12 2,7 0,43 1,09 1,46 0,75 1,26
Chernihiv region 44,81 19,48 16,59 6,23 3,76 1,16 1,5 1,47 1,3 0,94


Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment