Main Content RSS Feed

Ukraine Ukraine. Presidential Election 2004

Region First Round       Second Round (November)   Second Round (December)  
  Yushenko (%) Yanukovich (%) Moroz (%) Simonenko (%) Yanukovich (%) Yushenko (%) Yushenko (%) Yanukovich (%)
Crimea 12.79 69.17 0.99 6.68 81.99 14.59 15.21 81.46
Vinnytsia 59.66 16.02 12.80 3.85 21.14 75.87 84.07 12.94
Volyn 77.19 10.48 3.2 2.08 11.85 85.79 90.71 7.01
Dnipropetrovsk 18.72 49.73 5.34 10.6 63.61 29.62 32.01 61.13
Donetsk 2.94 86.74 1.31 3.25 96.2 2.03 4.21 93.54
Zhytomyr 43.51 29.25 10.26 6.27 35.21 60.41 66.96 28.9
Zakarpattia 46.61 37.75 2 1.45 40.07 55 67.25 27.58
Zaporizhia 16.59 55.65 5.32 8.82 70.33 24.13 24.51 70.14
Ivano-Frankivsk 89.03 4.47 1.38 0.7 5.13 93.44 95.72 2.86
Kiev Region 59.72 16.73 9.28 3.3 20 76.36 82.7 13.77
Kirovohrad 39.02 30.82 12.49 6.99 46.48 47.08 63.4 31.76
Luhansk 4.54 80 1.94 5.84 92.73 4.76 6.21 91.24
Lviv 87.25 5.81 1.59 0.83 6.63 91.79 93.74 4.72
Mykolaiv 17.94 53.97 5.44 7.75 69.55 25.35 27.72 67.13
Odessa 17.34 53.4 8.46 6.73 67.76 26.09 27.46 66.56
Poltava 43.64 25.95 15.36 5.6 34.5 60.86 66.00 29.15
Rivne 69.25 16.08 5.16 2.28 20.08 76.65 84.52 12.29
Sumy 52.71 25.7 7.31 4.05 26.36 69.06 79.45 16.89
Ternopil 87.52 5.51 2.01 0.53 5.17 93.53 96.03 2.7
Kharkiv 15.35 57.37 5.25 7.94 70.25 4.05 26.37 68.12
Kherson 32.13 37.44 7.26 10.04 52.23 42.29 43.43 51.32
Khmelnytskyi 57.89 21.1 7.11 4.07 24.87 71.25 80.47 16.03
Cherkasy 57.74 17.92 11.77 4.31 24.07 71.92 79.10 17.35
Chernivtsi 66.63 17.91 2.67 2.63 21.73 74.50 79.75 17.37
Chernihiv 43.35 24.45 16.29 5.22 30.02 65.5 71.15 24.16
Kiev 62.36 14.63 5.4 3.13 19.93 74.69 78.37 17.51
Sevastopol 5.97 73.54 1.31 8.84 88.97 7.61 7.96 88.83
Total 39.9 39.26 5.82 4.97 49.46 46.61 51.99 44.2Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment