Main Content RSS Feed

Belgium Belgium. Legislative Election 2007

Belgium. Legislative Election 2007. Chamber

Region FN CDH CD&V NVA VLAAMS BELANG MR open vld PS GROEN! sp.a-spirit ecolo Lijst Dedecker
Belgium 1,97 6,06 18,51 11,99 12,52 11,83 10,86 3,98 10,26 5,1 -
Antwerp - - 29,28 24,07 - 16,01 - 6,87 16,51 - 5,42
Brussels 1,93 9,35 12,14 9,53 22,73 9,07 13,74 2,73 4,77 9,11 1,89
East Flanders   - 26,7 18,58 - 24,07 - 7,22 15,83 - 6,24
Hainaut 7,87 14,09 - - 26,93 - 34,23 - - 10,61 -
Leuven - - 28,52 15,79 - 20,36 - 8,22 19,61 - 5,84
Limburg - - 32,64 18,46 - 18,38 - 4,1 20,24 - -
Liege 4,51 14,23 - - 30,54 - 32,1 - - 13,55 -
Luxembourg 3,69 29,57 - - 30,41 - 21,27 - - 11,63 -
Namur 4,97 16,92 - - 32,92 - 25,95 - - 14,76 -
Walloon Brabant 3,27 13,86 - 0,59 44,81 - 17,97     15,86 -
West-Flanders - - 34,2 14,43 - 16,58 - 5,82 16,39 - 11,25

Belgium. Legislative Election 2007. Senate

Region FN CDH CD&V NVA VLAAMS BELANG MR open vld PS GROEN! sp.a-spirit ecolo Lijst Dedecker
Belgium 2,27 5,9 19,42 11,89 12,31 12,4 10,24 3,64 10,04 5,82 3,38
Antwerp - - 29,44 23,83 - 16,93 - 6,48 16,16 - 4,9
Brussels 2,18 8,67 12,36 9,14 22,39 10,5 13,14 2,51 4,86 10,05 1,79
East Flanders - - 28,56 18,28 - 24,11 - 6,44 15,34 - 5,66
Hainaut 9,03 14,27 - - 26,7 - 31,75 - - 12,66 -
Leuven - - 29,75 15,75 - 22,29 - 7,42 17,56 - 5,5
Limburg - - 33,66 18,58 - 18,76 - 3,93 19,02 - 4,04
Liege 5,2 14,68 - - 29,62 - 30,83 - - 15,58 -
Luxembourg 4,69 23,94     31,84 - 21,77 - - 11,864 -
Namur 5,91 17,16 - - 32,23 - 24,54 - - 16,14 -
Walloon Brabant 3,84 14,67 - - 44,24 - 16,44 - - 17,32 -
West-Flanders - - 37,57 14,69 - 17,1 - 4,94 17,03 - 7,46Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment