Main Content RSS Feed

Russia Russia. Legislative Election 1993

Regions APR Yabloko Russia's Choice DPR CPRF LDPR PRUP Women of Russia Russian Movement of Dem.Ref.
Adygeya 5.49% 10.88% 8.15% 5.24% 28.87% 18.11% 9.96% 7.13% 2.18%
Bashkortostan 24.76% 3.88% 8.51% 4.45% 15.08% 12.56% 13.06% 9.23% 2.54%
Buryatia 5.47% 5.76% 13.24% 4.79% 15.58% 17.32% 17.39% 11.96% 2.71%
Altai 8.74% 3.16% 9.31% 4.83% 11.02% 17.04% 26.55% 12.47% 2.34%
Dagestan 18.36% 3.27% 2.03% 4.32% 54.00% 3.38% 6.82% 2.34% 0.83%
Ingushetia 0.69% 2.11% 1.65% 71.07% 6.44% 3.20% 4.90% 2.76% 1.57%
Kabardino-Balkaria 12.87% 4.24% 6.62% 5.23% 20.08% 8.79% 31.53% 4.62% 2.40%
Kalmykia 11.63% 4.78% 10.24% 8.13% 14.18% 20.30% 8.91% 10.51% 2.32%
Karachaevo-Cherkessia 10.80% 3.40% 4.30% 4.61% 38.58% 20.19% 7.54% 4.41% 1.93%
Karelia 2.60% 11.21% 21.80% 5.43% 7.32% 21.09% 9.05% 12.69% 4.12%
Komi 5.57% 7.09% 21.83% 5.26% 7.05% 24.31% 7.22% 12.18% 3.97%
Marii-El 14.17% 4.51% 11.42% 6.62% 12.55% 24.47% 6.49% 10.32% 3.07%
Mordovia 12.46% 5.39% 7.65% 4.89% 18.74% 35.34% 4.03% 6.14% 1.68%
Yakutia 10.51% 7.04% 13.36% 5.23% 10.19% 15.45% 13.01% 11.44% 3.88%
North Osetia 3.94% 5.04% 7.81% 7.03% 36.06% 17.47% 5.99% 5.94% 4.18%
Tatarstan 2.12% 11.55% 22.40% 5.42% 9.38% 22.00% 8.54% 7.66% 4.59%
Tuva 5.56% 2.11% 6.15% 2.92% 8.40% 9.73% 48.38% 9.00% 1.72%
Udmurtia 11.07% 8.18% 16.19% 5.34% 11.14% 17.59% 7.00% 14.70% 2.87%
Hakasia 6.70% 3.85% 15.35% 5.56% 10.89% 27.45% 6.55% 10.42% 4.51%
Chuvashia 12.75% 3.43% 8.90% 9.11% 19.73% 22.53% 4.83% 8.50% 4.57%
Altai 23.40% 3.19% 10.81% 4.71% 9.86% 27.75% 5.47% 8.58% 2.90%
Krasnodar 7.59% 9.51% 11.90% 5.65% 16.82% 25.48% 7.51% 8.57% 3.25%
Krasnoyarsk 7.84% 7.29% 13.96% 4.98% 9.06% 31.17% 6.56% 9.28% 5.04%
Primorskiy 2.52% 8.58% 14.09% 7.32% 8.74% 23.34% 8.18% 15.27% 5.63%
Stavropol 11.48% 5.13% 9.32% 3.64% 12.35% 38.53% 6.19% 6.93% 3.32%
Khabarovsk 1.83% 7.27% 19.09% 6.07% 12.07% 19.90% 7.53% 12.91% 5.82%
Amur 9.78% 4.68% 12.51% 5.01% 16.23% 24.90% 7.08% 10.31% 2.55%
Arkhangelsk 6.39% 8.20% 21.83% 5.74% 6.44% 22.22% 6.63% 12.85% 4.21%
Astrakhan 11.90% 7.92% 13.73% 5.36% 16.61% 17.25% 8.16% 9.99% 3.27%
Belgorod 10.23% 4.57% 10.02% 4.64% 15.90% 37.07% 4.70% 7.12% 2.20%
Bryansk 10.80% 4.46% 12.57% 5.70% 20.18% 27.23% 4.86% 7.66% 2.46%
Vladimir 7.36% 7.73% 16.92% 5.47% 9.55% 29.49% 6.42% 9.65% 3.27%
Volgograd 10.90% 9.53% 11.86% 5.19% 14.42% 27.67% 5.84% 7.59% 3.38%
Vologda 15.21% 5.84% 16.51% 4.36% 5.19% 29.66% 5.18% 9.59% 4.53%
Voronezh 11.99% 7.84% 11.91% 7.23% 14.54% 30.63% 4.02% 5.96% 2.47%
Ivanovo 6.82% 6.82% 16.60% 5.07% 8.67% 28.24% 7.16% 8.85% 3.18%
Irkutsk 4.95% 6.71% 16.85% 6.13% 9.50% 21.48% 8.88% 13.24% 6.37%
Kaliningrad 3.03% 7.94% 19.96% 7.58% 10.40% 29.96% 5.21% 7.98% 3.94%
Kaluga 10.13% 6.97% 16.58% 5.36% 14.31% 28.06% 4.62% 6.80% 2.87%
Kamchatka 1.13% 17.61% 15.51% 6.40% 5.05% 27.16% 8.46% 8.21% 4.33%
Kemerovo 5.61% 6.83% 13.74% 7.45% 9.57% 29.42% 5.71% 10.65% 6.47%
Kirov 15.27% 7.54% 12.48% 5.27% 8.74% 27.53% 5.34% 9.96% 3.06%
Kostroma 11.89% 6.87% 14.59% 5.70% 10.01% 26.12% 6.65% 10.21% 2.80%
Kurgan 11.39% 4.00% 11.60% 7.35% 12.62% 23.72% 5.58% 15.53% 3.18%
Kursk 11.46% 4.79% 10.64% 4.41% 20.03% 33.48% 4.11% 5.02% 2.61%
Leningrad 3.97% 13.38% 16.10% 4.46% 8.55% 30.04% 5.29% 9.39% 4.36%
Lipetsk 12.24% 5.89% 12.93% 5.09% 14.27% 31.70% 4.69% 6.84% 2.32%
Magadan 1.11% 16.45% 14.39% 7.31% 5.99% 29.21% 5.81% 9.54% 5.11%
Moscow 3.99% 9.75% 19.82% 5.92% 10.82% 26.64% 7.20% 6.69% 4.70%
Murmansk 1.30% 14.25% 23.47% 6.97% 5.67% 24.26% 6.44% 7.82% 4.43%
Nizhny Novgorod 9.11% 12.23% 13.96% 7.08% 11.58% 19.91% 5.65% 9.73% 4.36%
Novgorod 6.91% 7.61% 13.21% 6.14% 9.25% 29.60% 10.08% 9.52% 2.74%
Novosibirsk 8.69% 12.23% 12.06% 7.25% 11.44% 25.64% 5.61% 7.78% 4.70%
Omsk 8.53% 4.85% 16.95% 6.30% 13.93% 21.19% 5.42% 10.72% 5.77%
Orenburg 17.79% 5.94% 13.16% 5.82% 13.20% 22.55% 5.59% 7.82% 3.54%
Orel 7.03% 4.13% 9.58% 5.48% 25.69% 31.80% 4.69% 6.04% 2.31%
Penza 10.40% 6.95% 8.56% 4.71% 19.49% 32.56% 4.69% 7.16% 1.99%
Perm 4.86% 8.24% 27.12% 5.00% 6.91% 14.81% 9.85% 12.24% 4.92%
Pskov 8.94% 5.62% 10.13% 4.06% 9.50% 43.01% 4.88% 8.23% 2.15%
Rostov 7.52% 7.44% 12.30% 6.24% 17.31% 22.28% 12.11% 8.26% 2.86%
Ryazan 10.33% 5.68% 12.01% 7.35% 14.25% 30.84% 4.98% 7.43% 2.23%
Samara 6.33% 8.75% 16.26% 6.74% 16.44% 19.67% 5.74% 10.09% 4.77%
Saratov 7.64% 8.59% 12.30% 6.45% 15.28% 26.63% 5.68% 9.90% 2.53%
Sakhalin 1.43% 7.62% 9.60% 6.55% 8.91% 36.86% 8.35% 10.43% 4.24%
Sverdlovsk 3.97% 8.17% 25.20% 5.51% 5.79% 17.72% 9.81% 8.38% 9.40%
Smolensk 13.05% 4.69% 11.39% 5.74% 16.15% 32.63% 4.09% 6.43% 1.84%
Tambov 9.83% 5.32% 9.27% 5.86% 16.86% 35.32% 5.19% 6.34% 2.14%
Tver 13.87% 6.04% 14.13% 7.71% 12.46% 25.48% 5.65% 7.72% 3.09%
Tomsk 4.49% 11.81% 22.06% 5.68% 10.05% 21.90% 5.01% 8.86% 5.42%
Tula 6.56% 8.66% 14.69% 5.56% 12.00% 30.35% 6.32% 8.24% 2.93%
Tyumen 10.57% 5.90% 13.44% 6.34% 11.03% 21.03% 6.72% 14.77% 4.63%
Ulyanovsk 13.98% 4.78% 12.23% 5.52% 17.50% 24.57% 6.17% 8.04% 3.00%
Chelyabinsk 4.06% 11.34% 23.58% 4.69% 7.49% 20.38% 6.77% 8.52% 5.84%
Chita 8.40% 4.50% 10.92% 7.61% 11.54% 30.49% 6.72% 9.96% 2.97%
Yaroslavl 7.51% 7.34% 22.31% 5.72% 8.14% 21.66% 6.29% 11.01% 4.01%
Moscow (city) 1.43% 12.08% 34.73% 5.56% 11.03% 12.82% 6.48% 4.35% 7.20%
St.Petersburg 0.89% 21.20% 26.99% 3.98% 7.69% 18.02% 3.74% 5.04% 9.03%
Jewish 5.01% 4.86% 15.38% 5.92% 12.26% 24.96% 6.41% 14.92% 3.60%
Aginskiy Buryatskiy 21.49% 4.00% 9.50% 5.65% 9.75% 14.38% 19.22% 9.02% 1.66%
Komi-Permyatskiy 12.22% 3.16% 17.68% 5.24% 6.76% 19.38% 11.33% 13.52% 2.96%
Koryakskiy 1.50% 11.92% 14.88% 7.81% 7.30% 24.07% 9.58% 12.51% 3.98%
Nenetsk 3.19% 6.65% 19.84% 7.36% 6.48% 19.15% 9.62% 10.88% 4.70%
Taymir 1.04% 7.85% 27.99% 6.58% 4.67% 17.37% 13.46% 9.64% 6.09%
Ust-Ordinsky Buryatskiy AD 25.28% 2.14% 10.02% 3.58% 11.86% 14.35% 13.25% 12.34% 3.17%
Hanti-Mansiisk 1.04% 8.24% 23.66% 6.37% 4.63% 21.25% 9.52% 12.20% 8.37%
Chukotskiy 0.97% 12.25% 14.40% 8.70% 6.60% 23.32% 9.49% 11.42% 6.72%
Evenkiiskiy 3.58% 7.94% 15.36% 7.32% 7.45% 20.94% 10.48% 17.39% 4.29%
Yamalo-Nenetsk 1.14% 9.11% 19.37% 6.69% 3.99% 19.57% 7.83% 19.12% 7.34%
Total 7.99% 7.86% 15.51% 5.52% 12.40% 22.92% 6.73% 8.13% 4.08%
Trackback URL

RSS Feed for This PostPost a Comment