» » » - . , 2007

- . , 2007

- 59,73% 9,40% 1,58% 13,19% 11,84%
66,22% 4,78% 1,22% 10,82% 12,97%
69,70% 5,47% 1,05% 10,72% 9,12%
65,56% 9,47% 1,22% 9,93% 9,86%
65,76% 6,49% 1,19% 12,04% 10,36%
64,05% 10,09% 1,47% 10,34% 9,96%
61,54% 6,92% 1,21% 13,28% 12,08%
65,67% 8,45% 1,04% 12,16% 8,96%
60,59% 6,50% 1,12% 15,29% 11,98%
57,78% 10,41% 1,98% 15,35% 10,19%
57,43% 11,28% 1,77% 11,75% 13,73%
- 49,79% 12,43% 3,14% 17,19% 11,52%
- 60,80% 9,32% 1,23% 11,42% 12,44%
60,45% 9,53% 1,55% 13,73% 10,09%
49,67% 9,67% 1,84% 16,89% 18,17%
65,57% 8,97% 1,52% 10,84% 8,60%
53,79% 9,67% 1,51% 19,38% 10,39%
50,03% 13,13% 1,75% 14,26% 17,02%
63,58% 8,58% 1,30% 13,14% 8,93%
57,93% 16,82% 1,58% 8,92% 8,92%
67,80% 10,86% 1,50% 9,01% 7,14%
59,62% 10,54% 0,97% 13,70% 11,51%
- 60,30% 9,34% 1,89% 12,27% 12,38%

" " , 03.2007:
    " "      , 03.2007:

http://tyumen.izbirkom.ru/
» » » - . , 2007

© 2006 : , : .